PRIVACYBELEID SITE EN COOKIES OVEREENKOMSTIG DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (GDPR- GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) N. 679/2016

BETACOM S.R.L.

Maatschappelijke zetel: Via Nicola Fabrizi, 44 – 10143 – Torino (TO)

Hoofdkantoor: Corso Svizzera, 185 – 10149 – Torino (TO)

Deze informatie is bedoeld om de bezoekers van de website (hierna “Gebruiker” en “Geïnteresseerde”) te informeren over de beheersprocedures met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens, zoals vereist in de artikelen 13 en 14 van EU-verordening n.2016/679 (hierna Algemene Verordening Gegevensbescherming, “GDPR”) en de huidige regelgeving.

Dit is de inhoud van de informatieve kennisgeving:

 1. INLEIDING
 2. GEGEVENSBEHEERDER
 3. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS EN RECHTSGRONDSLAGEN
 4. DOEL VAN DE VERWERKING
 5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
 6. PERIODE VAN GEGEVENSBEWARING
 7. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT
 8. UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS
 9. VERPLICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS EN MOGELIJKE GEVOLGEN IN GEVAL VAN WEIGERING
 10. SOORT VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS
 11. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
 12. GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN
 13. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
 14. ANNULERING, VERZET EN RECTIFICATIE
 15. INFORMATIE OVER HET PRIVACYBELEID

1. INLEIDING

De bescherming van persoonsgegevens is een gelegenheid voor een gedeelde en transparante naleving tussen BETACOM S.R.L. (hierna ook “Onderneming”) en de gebruiker die haar zijn persoonsgegevens toevertrouwt.

Het is de verantwoordelijkheid van BETACOM SRL, in feite, ze te beschermen, ze te behoeden voor beschadiging, ze op te slaan en van de hand te doen volgens de regels van behandeling in verband met de relatie met de Gebruiker.

Met “persoonsgegevens” – ook wel IPI, Personal Identifiable Information genoemd – worden die persoonsgegevens bedoeld, in geval van registratie voor de aanvraag van diensten, en die van identificatie van navigatiegegevens op de site bij de toepassing van controlesystemen, beveiliging en gegevensanalyse.

Onder “verwerking” wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

2. HOUDER VAN DE BEHANDELING

BETACOM S.R.L. is de eigenaar van de verwerking van persoonsgegevens en kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: betacom@pec.betacomonline.it, of door te schrijven naar het volgende adres:

BETACOM S.R.L.

Via Nicola Fabrizi, 44 – 10143 – Turijn (TO)

De Eigenaar beslist over de doeleinden en methoden van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede over de beveiliging ervan en de gebruikte instrumenten.

3. VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN RECHTSGRONDSLAGEN

De verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens over de gebruiker indien ten minste een van de volgende voorwaarden vervuld is:

 • de Gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking voor een of meer doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het verlenen van diensten, derhalve voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker;
 • De behandeling is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de eigenaar is onderworpen.

De site van BETACOM SRL verzamelt gebruikersgegevens op de volgende manieren:

 • gegevens die in geautomatiseerde vorm worden verzameld, d.w.z. gegevens die indirect door de gebruiker worden doorgegeven op het moment dat hij op de site surft en vervolgens digitale sporen van zijn passage achterlaat (IP, browser, naam van de netwerkprovider) die door de server worden geregistreerd om redenen die hoofdzakelijk verband houden met de veiligheid, de controle en de analyse van gegevens;
 • gegevens die op vrijwillige en facultatieve basis worden verstrekt, d.w.z. gegevens die rechtstreeks door de gebruiker worden verstrekt met de bedoeling zich op de site en de diensten ervan te registreren.

BETACOM S.R.L. zorgt ervoor dat de verzamelde gegevens ook relevant en niet buitensporig zijn, zodat dit proces wordt uitgevoerd in een wettige en correcte, dat wil zeggen voor de doeleinden van de behandeling, expliciet en legitiem.

De gegevensverwerking geschiedt met behulp van zowel papieren als computerhulpmiddelen en -ondersteuning, met inachtneming van de veiligheidscriteria en -procedures, opslag en toegankelijkheid, binnen het beperkte bestek van de geformuleerde doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de toestemming die de betrokkene heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden die in dit beleid zijn beschreven. Bovendien kan de Eigenaar een rechtmatig belang uitoefenen om zijn rechten in rechte te verdedigen in geval van een klacht of geschil met de betrokkene.

BETACOM S.R.L. richt zich tot een doelgroep die onlosmakelijk verbonden is met de juridische, fiscale en contractuele capaciteit, zodat minderjarigen uitgesloten zijn.

4. DOEL VAN DE VERWERKING

De gegevens van de Gebruiker worden door de website verzameld voor de volgende doeleinden:

 • om contact op te nemen met de Gebruiker;
 • de activiteiten van de vennootschap voor te stellen en te promoten
 • om de diensten van de website en de aanbiedingen te promoten door het versturen van commerciële berichten;
 • om gepersonaliseerde diensten te ontwikkelen op basis van de behoeften van de gebruiker;
 • het beheer van de inschrijving op en verzending van de nieuwsbrief van de site, en andere informatiediensten;
 • interactie mogelijk te maken met sociale platforms, blogs en forums;
 • deelname aan evenementen en initiatieven te bevorderen
 • de meningen van de gebruikers over de tevredenheid van de diensten te verzamelen;
 • statistische analyses van navigatiegegevens uit te voeren;
 • communicatie en uitwisseling van ervaringen met gebruikers aan te moedigen;
 • hulp te bieden bij diensten;
 • feedback van gebruikers te verzamelen om de site te verbeteren;
 • de autoriteiten op de hoogte te brengen van fraude, onwettigheden en wangedrag;
 • wettelijke verplichtingen na te komen.

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

BETACOM S.R.L. behandelt persoonsgegevens met nauwgezette aandacht en neemt daarom beveiligings- en beschermingsmaatregelen in strikte overeenstemming met de GDPR en in overeenstemming met ISO 9001 en ISO 27001.

Bovendien past BETACOM S.R.L. deugdelijke en geschikte praktijken en technieken toe om in alle behandelingsprocessen de volgende voorwaarden te garanderen

– vertrouwelijkheid, d.w.z. bescherming tegen ongeoorloofde toegang;

– integriteit, om verlies of beschadiging te voorkomen;

– beschikbaarheid, zodat de gebruiker voortdurend toegang heeft tot zijn gegevens.

Zelfs in het geval dat de informatie wordt doorgegeven aan betrouwbare derden, en voor de doeleinden die in deze informatiemededeling worden aangegeven, is het de zorg en aandacht van het Bedrijf ervoor te zorgen dat zij vergelijkbare veiligheidsmaatregelen treffen, zowel technisch als operationeel, volgens dezelfde criteria als hierboven uiteengezet.

6. PERIODE VAN GEGEVENSBEWARING

De gegevens worden verwerkt en opgeslagen gedurende de tijd die nodig is om de diensten en daarmee verband houdende behandelingen uit te voeren, overeenkomstig de in dit document beschreven doeleinden.

Voor alle andere doeleinden in verband met wettelijke verplichtingen voorziet de bewaring van gegevens in een periode die niet langer is dan noodzakelijk en vereist voor de nakoming van dergelijke verplichtingen.

De bewaringstermijn voor persoonsgegevens en bedrijfsinformatie wordt derhalve op basis van deze criteria vastgesteld:

 • aard en doel van de gegevensverwerking;
 • naleving van de regelgeving;
 • mogelijke procesvoering over klachten;
 • beheer van de aan de site verbonden diensten.

Aan het einde van alle bovengenoemde termijnen worden de gegevens van de Gebruiker gewist en vernietigd volgens passende technische procedures en in overeenstemming met de beste praktijken op het gebied van informatiebeveiliging.

7. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Tot op heden verricht BETACOM SRL geen internationale overdracht van gegevens naar derde landen buiten de Europese Unie.

Gezien de voortdurende veranderingen en uitbreidingen van het bedrijf buiten de Europese grenzen kan het gebeuren dat zelfs de bedrijfsprocessen, gevolgd door persoonlijke gegevens van gebruikers, onderhevig kunnen zijn aan overdracht aan derde leveranciers in andere landen buiten de EU.

Als gevolg daarvan kunnen de gegevens van Gebruikers in de toekomst worden gedeeld met en/of overgedragen aan derde verkopers in deze landen.

Indien de internationale doorgifte van gegevens plaatsvindt, gebeurt dit in overeenstemming met de legitimiteitseisen van de artikelen van bovengenoemde verordening, de geldende privacyregels en de procedures die de doorgifte zelf regelen; in dit geval voldoet de verantwoordelijke voor de verwerking aan de voorwaarden die worden beschreven in HOOFDSTUK V (Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties – artikelen 44,45,46,47,48,49,50), onverminderd de overige bepalingen van deze verordening. Alle bepalingen van dit hoofdstuk worden toegepast om ervoor te zorgen dat het door de GDPR-verordening gewaarborgde niveau van bescherming van natuurlijke personen niet wordt aangetast.

8. UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de betrokkene zullen niet met andere partijen worden gedeeld, behalve in gevallen waarin dit verplicht is, anders is de toestemming facultatief, uitdrukkelijk en vrijwillig.

L ’toegang tot gegevens kan worden gemaakt door sommige medewerkers aan de interne behandeling van de organisatie voor alle handelingen die nodig zijn voor de administratie, het beheer en de levering van interne diensten: dit zijn personeelsgebieden van BETACOM Srl, zoals administratie, human resources, juridische zaken en informatiesystemen.

Hetzelfde kan worden gedaan door sommige externe partijen, zoals dienstverleners, die optreden als gegevensverwerkers.

De verantwoordelijke voor de verwerking staat garant voor de opleiding van al degenen binnen de organisatie die onder zijn gezag toegang hebben tot de gegevens, in overeenstemming met de specificaties van de geldende verwerking.

Voor derden die als gegevensverwerkers zijn aangewezen, volgt BETACOM SRL de regels van de GDPR ter zake, waarbij ervoor wordt gezorgd dat zij aan de geldende normen voldoen en geschikt zijn.

9. VERPLICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS EN MOGELIJKE GEVOLGEN IN GEVAL VAN WEIGERING

Bij het surfen en het gebruik van de diensten van de website kan de gebruiker ervoor kiezen al dan niet zijn persoonsgegevens en toestemming te verstrekken.

Elke weigering, geheel of gedeeltelijk, zou de goede uitvoering van de activiteiten in verband met de levering van diensten op de website in gevaar brengen, en dit zou het onmogelijk maken om dergelijke diensten te leveren.

10. SOORT VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Wat de in geautomatiseerde vorm verzamelde gegevens betreft, gaat het om informatie die op de servers van de site wordt geregistreerd en in “logfiles” wordt opgeslagen, in detail:

 • IP, “Internet Protocol” adres;
 • parameters van het apparaat dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de site (pc, tablet, smartphone);
 • traceerbaarheid in anonieme vorm van de geraadpleegde pagina’s en de gemaakte kliks;
 • naam van de internet service provider (ISP);
 • type browser;
 • datum en tijd van begin en einde van de navigatie;
 • verwijzingen naar de bron- (verwijzende) en uitgangswebpagina’s;
 • registratie van cookies (voor details, zie het “Cookiebeleid – Uitgebreide informatie over het gebruik van cookies”).

De verzamelde gegevens worden uitsluitend in geaggregeerde en statistische vorm gebruikt om de Vennootschap in staat te stellen marktanalyses uit te voeren met betrekking tot het beheer en de ontwikkelingsstrategieën van de site.

Het IP-adres, dat het apparaat identificeert dat verbinding maakt met het internet, wordt voor veiligheidsdoeleinden behandeld met uitsluiting van aggregatie met andere gegevens die de gebruiker kunnen identificeren.

Met betrekking tot gegevens die op vrijwillige en facultatieve basis worden verstrekt, kan de gebruiker van de site echter verzoeken om het leggen van contacten om informatiemateriaal te ontvangen door zijn persoonsgegevens te verstrekken en in te stemmen met de behandeling. Deze verwerking is noodzakelijk om de door de site aangeboden diensten te kunnen leveren, en vindt plaats via door de gebruiker ingevulde registratieformulieren waarin hij zijn persoons- en identificatiegegevens invult, met inbegrip van zijn e-mailaccount en andere contactgegevens.

11. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft niet voorzien in de benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

12. GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN

Het is het recht van de betrokkene (art. 15 GDPR) om het bestaan te kennen van zijn/haar persoonlijke gegevens die door de Eigenaar worden verzameld en verwerkt, dus om de inhoud en oorsprong ervan te kennen, om de nauwkeurigheid ervan te controleren en, indien nodig, ze te wijzigen, ze te integreren met andere informatie, om de annulering of omzetting in anonieme vorm ervan te vragen, om het gebruik ervan te blokkeren in geval van een vermeende schending van de wet of zelfs om zich permanent te verzetten tegen de verwerking ervan.

Alle verzoeken om informatie en alle klachten kunnen worden gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op de in deze informatiemededeling vermelde adressen.

13. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Dit beleid is onderworpen aan mogelijke wijzigingen en updates om wijzigingen in de nationale en / of EU-wetgeving op te nemen, of aan te passen aan technologische innovaties of om redenen van organisatorische aard van BETACOM SRL dus het zal zijn ijver om u te informeren over het verzenden van mededelingen met behulp van de instrumenten van bedrijfscommunicatie beschikbaar of onmiddellijk bijwerken van dit beleid en de instrumenten van interactie van de site (registratieformulier, toestemming cookie software, uitgebreide informatie over cookies, etc.).

Bij wijzigingen, zoals de huidige als gevolg van de aanpassing aan de nieuwe GDPR-code, blijven de geldende regels van toepassing, tenzij de betrokkene ongunstig staat tegenover de voorgestelde wijzigingen en verzoekt om stopzetting van de verwerking en de daaruit voortvloeiende annulering van zijn gegevens.

In ieder geval moet de Gebruiker zelfstandig en periodiek de bijgewerkte status van dit Beleid controleren, en het in ieder geval raadplegen zodra hij/zij op de hoogte wordt gebracht van eventuele wijzigingen.

14. ANNULERING, VERZET EN RECTIFICATIE

De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om rectificatie, verzet, geheel of gedeeltelijk, en herroeping van de verwerking van zijn gegevens, en, indien nodig, om annulering.

Na het verstrijken van de bovenvermelde bewaringstermijnen worden de persoonsgegevens van de gebruiker in elk geval gewist en vernietigd via passende technische procedures.

De gevallen van annulering zijn derhalve de volgende

 • de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn na de beëindiging van de relatie met de Eigenaar;
 • de belanghebbende een herroeping doet;
 • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking;
 • de opslagtermijnen zijn verstreken.

Overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de GDPR heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

15. INFORMATIE OVER HET PRIVACYBELEID

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is verantwoordelijk voor dit privacybeleid (Informatie).
Datum van laatste herziening is 30/10/2019.

 

COOKIEBELEID VOOR HET PORTAAL IOT24.APP

I -INFORMATIE

 1. Deze rubriek bevat informatie met betrekking tot het beheer van de site iot24.app om de goede werking van de procedures inzake het gebruik van cookies te verzekeren en de navigatie van de gebruikers te verbeteren.
 2. Dit Cookiebeleid is ook geldig voor de doeleinden van art. 13 van EU-Verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
 3. Dit Cookiebeleid is alleen van toepassing op en verwijst alleen naar deze website en niet naar andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via links die in deze website zijn opgenomen.

II-GEGEVENSVERWERKING

Gegevensbeheerder

Met betrekking tot deze website is BETACOM SRL de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens en voor elke verduidelijking of uitoefening van de rechten van de gebruiker kan contact worden opgenomen via het volgende e-mailadres: betacom@pec.betacomonline.it.

III – KOEKJES

Gebruik van cookies

De site maakt gebruik van cookies om de surfervaring van de gebruiker gemakkelijker en intuïtiever te maken: cookies zijn kleine tekstreeksen die worden gebruikt om bepaalde informatie op te slaan die betrekking kan hebben op de gebruiker, zijn voorkeuren of het apparaat waarmee toegang tot het internet wordt verkregen (computer, tablet of mobiele telefoon) en die voornamelijk worden gebruikt om de werking van de site aan te passen aan de verwachtingen van de gebruiker, door een meer gepersonaliseerde surfervaring te bieden en de eerder gemaakte keuzes te bewaren.

Een cookie bestaat uit een kleine reeks gegevens die door een webserver naar de browser van de gebruiker wordt overgebracht en kan alleen worden gelezen door de server die de overdracht heeft uitgevoerd. Het is geen uitvoerbare code en brengt geen virussen over.

Cookies registreren geen persoonlijke informatie en identificeerbare gegevens worden niet opgeslagen. Indien u dit wenst, kunt u het opslaan van sommige of alle cookies verhinderen. In dat geval kan uw gebruik van de website en de aangeboden diensten echter worden belemmerd. Om verder te gaan zonder uw cookie-opties te wijzigen, kunt u gewoon verder surfen.

Hieronder vindt u de soorten cookies die de site gebruikt.

Technische cookies

 1. Er zijn tal van technologieën die worden gebruikt om informatie op te slaan op de computer van de gebruiker, die vervolgens door andere sites wordt verzameld. De bekendste en meest gebruikte daarvan is HTML. Zij worden gebruikt voor navigatie en om de toegang tot en het gebruik van de site door de gebruiker te vergemakkelijken. Zij zijn noodzakelijk voor de overdracht van communicatie op het elektronische netwerk of voor de leverancier om de door de klant gevraagde dienst te kunnen leveren.
 2. De instellingen voor het beheren of deactiveren van cookies kunnen verschillen naargelang de gebruikte browser. In elk geval kan de gebruiker de algemene deactivering of verwijdering van cookies beheren of daarom verzoeken door de instellingen van zijn browser te wijzigen. Een dergelijke deactivering kan de toegang tot sommige delen van de site vertragen of verhinderen.
 3. Het gebruik van technische cookies maakt een veilig en efficiënt gebruik van de site mogelijk.
 4. Analytische cookies (Matomo platform) die in de browser worden geplaatst om statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de dienst door de gebruikers (bv. aantal bezoekers, bezochte pagina’s, …) worden gebruikt om het verkeer op onze pagina’s en het gebruikersgedrag in een anonieme en geaggregeerde vorm te analyseren. Onder deze voorwaarden zijn dezelfde regels inzake informatie en toestemming van toepassing op Analytics-cookies als op technische cookies.
 5. Wat de duur betreft, kan een onderscheid worden gemaakt tussen tijdelijke sessiecookies, die automatisch worden verwijderd aan het einde van de surfsessie en worden gebruikt om de gebruiker te identificeren en aldus te vermijden dat hij zich telkens aanmeldt wanneer een pagina wordt bezocht, en permanente cookies, die op de computer actief blijven totdat zij vervallen of door de gebruiker worden verwijderd.
 6. Er kunnen sessiecookies worden geïnstalleerd om toegang te krijgen tot en te verblijven in het privégedeelte van het portaal als een geauthenticeerde gebruiker. Ze worden niet persistent opgeslagen, maar alleen voor de duur van de navigatie tot het sluiten van de browser en verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten. Het gebruik ervan is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-identificatoren die bestaan uit willekeurige getallen die door de server worden gegenereerd en noodzakelijk zijn om een veilige en efficiënte verkenning van de site mogelijk te maken.

Cookies van derden

 1. Met betrekking tot hun herkomst maken wij onderscheid tussen cookies die rechtstreeks van de site die u bezoekt naar uw browser worden gezonden en cookies van derden die van andere sites en niet van de site die u bezoekt naar uw computer worden gezonden.
 2. Permanente cookies zijn vaak cookies van derden.
 3. De meeste cookies van derden zijn tracking cookies die worden gebruikt om online gedrag te identificeren, interesses te begrijpen en vervolgens reclame aan te passen aan de gebruikers.
 4. Er kunnen analytische cookies van derden worden geïnstalleerd. Zij worden verzonden vanaf domeinen van deze derden buiten de site.
 5. Analytische cookies van derden worden gebruikt om informatie over gebruikersgedrag te achterhalen. De gegevens worden anoniem verzameld om de prestaties te controleren en de bruikbaarheid van de site te verbeteren. Profileringscookies van derden worden gebruikt om profielen op te stellen van de gebruikers van deze site om reclameboodschappen voor te stellen die aansluiten bij de keuzes die de gebruikers zelf hebben gemaakt.
 6. Het gebruik van deze cookies is onderworpen aan de regels die door de derde partijen zelf zijn vastgesteld. Daarom wordt de gebruikers verzocht de op de desbetreffende webpagina’s gepubliceerde privacy-informatie en instructies voor het beheren of uitschakelen van cookies te lezen.

Hier vindt u de lijst van cookies van derden en de links waarmee Google Analytics 4 met geanonimiseerd IP (Google Inc.) de gebruiker informeert en deze cookies kan deactiveren:

Profilering cookies

 1. Profileringscookies zijn cookies waarmee profielen van de gebruiker worden aangemaakt en die worden gebruikt om reclameboodschappen te sturen die aansluiten bij de voorkeuren die de gebruiker tijdens het surfen op het web kenbaar heeft gemaakt.
 2. Bij het gebruik van dit soort cookies moet de gebruiker expliciet toestemming geven in toepassing van artikel 22 van EU-verordening 2016/679 en artikel 122 van het Wetboek gegevensbescherming.

 

————

————

IV- VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Methodes voor gegevensverwerking

1. Zoals alle websites maakt ook deze site gebruik van logbestanden waarin automatisch tijdens gebruikersbezoeken verzamelde informatie wordt opgeslagen. De verzamelde informatie zou de volgende kunnen zijn:

 • Internet protocol (IP) adres;
 • Browsertype en parameters van het apparaat dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de site;
 • Naam van de internet service provider (ISP);
 • Datum en tijd van het bezoek;
 • De bron- (referal) en exit-webpagina’s van de bezoeker;
 • Navigatiegedrag (aantal kliks, bezochte pagina’s).

2. Bovenstaande informatie wordt uitsluitend in geautomatiseerde en geaggregeerde vorm verzameld om de goede werking van de site te controleren en om veiligheidsredenen. Deze informatie wordt verzameld op grond van de legitieme belangen van de eigenaar.

3. Voor veiligheidsdoeleinden (anti-spamfilters, firewalls, virusdetectie) kunnen de automatisch geregistreerde gegevens ook persoonsgegevens omvatten, zoals het IP-adres, dat overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan worden gebruikt om pogingen te blokkeren om de site zelf te beschadigen of schade toe te brengen aan andere gebruikers of activiteiten te blokkeren die schadelijk zijn of een misdrijf vormen. Deze gegevens worden nooit gebruikt om de gebruiker te identificeren of te profileren, maar alleen om de site en zijn gebruikers te beschermen, en worden gebruikt volgens de legitieme belangen van de eigenaar.

4. Indien de site de mogelijkheid biedt om opmerkingen in te voegen, of in geval van specifieke door de gebruiker gevraagde diensten, met inbegrip van de mogelijkheid om het curriculum vitae voor een eventuele werkrelatie toe te zenden, detecteert en registreert de site automatisch enkele identificatiegegevens van de gebruiker, waaronder het e-mailadres. Deze gegevens worden geacht vrijwillig door de gebruiker te zijn verstrekt op het moment van het verzoek om de dienst te verlenen. Door een commentaar of andere informatie in te voeren, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk het privacybeleid en stemt er met name mee in dat de ingevoerde inhoud vrijelijk onder derden wordt verspreid. De ontvangen gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verlenen van de gevraagde dienst en alleen gedurende de tijd die nodig is om de dienst te verlenen.

5.De informatie die de gebruikers van de site overwegen openbaar te maken door middel van de diensten en hulpmiddelen die hen ter beschikking worden gesteld, worden door de gebruiker bewust en vrijwillig verstrekt, waardoor deze site wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor eventuele overtredingen van de wet. Het is aan de gebruiker om na te gaan of hij/zij over de nodige machtigingen beschikt om persoonsgegevens van derden of door nationale en internationale regelgeving beschermde inhoud in te voeren.

Doel van de gegevensverwerking

 1. De gegevens die tijdens de werking van de site worden verzameld, worden uitsluitend voor de bovenvermelde doeleinden gebruikt en worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de vermelde activiteiten, maar in geen geval langer dan 2 jaar.
 2. Gegevens die voor veiligheidsdoeleinden worden gebruikt (blokkering van pogingen tot beschadiging van de site) worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden.

Door de gebruiker verstrekte gegevens

 1. Zoals hierboven is aangegeven, houdt de facultatieve, expliciete en vrijwillige verzending van elektronische post naar de op deze site vermelde adressen in dat het adres van de afzender, dat nodig is om te reageren op verzoeken, en alle andere in het bericht opgenomen persoonsgegevens, later worden verkregen.
 2. Specifieke samenvattende informatie zal op verzoek geleidelijk worden gerapporteerd of weergegeven op de pagina’s van de site die voor specifieke diensten zijn opgezet.

De gebruiker kan cookies ook beheren via de instellingen van zijn browser. Het verwijderen van cookies uit uw browser kan echter de voorkeuren die u voor de site hebt ingesteld, verwijderen. Voor meer informatie en ondersteuning kunt u ook terecht op de specifieke help-pagina van de webbrowser die u gebruikt:

Sociaal Netwerk Plugin

 1. Deze site bevat ook plug-ins en/of knoppen voor sociale netwerken, zodat u de inhoud gemakkelijk kunt delen op uw favoriete sociale netwerken. Deze plugins zijn zo geprogrammeerd dat ze geen cookies plaatsen wanneer u de pagina bezoekt, om de privacy van de gebruikers te beschermen. Eventuele cookies worden, indien zo voorzien door sociale netwerken, alleen geplaatst wanneer de gebruiker effectief en vrijwillig gebruik maakt van de plugin. Indien de gebruiker navigeert terwijl hij is ingelogd op het sociale netwerk, dan heeft hij reeds ingestemd met het gebruik van cookies die via deze site worden doorgegeven op het moment van registratie op het sociale netwerk.
 2. Het verzamelen en het gebruik van de door middel van de plugin verkregen informatie wordt geregeld door de respectieve privacyverklaringen van de sociale netwerken, waarnaar verwezen wordt:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-d-altre
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

V- RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE

1. In de artikelen 15 tot en met 20 van de EU-verordening van 2016/679 worden de rechten van de gebruiker opgesomd. Deze website is derhalve bedoeld om de gebruiker te informeren over het bestaan:
– het recht van de betrokkene om van de verantwoordelijke voor de verwerking toegang tot zijn persoonsgegevens te verkrijgen, deze bij te werken, te rectificeren, te integreren, de verwerking betreffende hem te beperken of om op legitieme gronden bezwaar tegen de verwerking ervan te maken, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

– het recht te verzoeken om annulering, omzetting in anonieme vorm of afscherming van onwettig verwerkte gegevens, met inbegrip van gegevens waarvan de bewaring onnodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt;

– het recht te laten vaststellen dat de bijwerking, rectificatie, integratie, schrapping, afscherming of wijziging van gegevens, ook inhoudelijk, is meegedeeld aan degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt of verspreid, tenzij dit onmogelijk blijkt of duidelijk niet in verhouding staat tot het beschermde recht.

2. Verzoeken kunnen (zonder formaliteiten) worden gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het hierboven vermelde e-mailadres.

3. Onder verwijzing naar EU-verordening 679/2016 heeft de gebruiker, indien de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a – uitdrukkelijke toestemming tot gebruik – of art. 9 lid 2 letter a – uitdrukkelijke toestemming tot gebruik van genetische, biometrische, gezondheidsgerelateerde gegevens, onthulling van godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of lidmaatschap van een vakvereniging, onthulling van raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen -, het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

4. Evenzo heeft de gebruiker in geval van overtreding van de wetgeving het recht een klacht in te dienen bij de Garant voor de Bescherming van Persoonsgegevens, als de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de behandeling in de Italiaanse staat.

 

VI – GEGEVENSBEVEILIGING

 1. Deze site behandelt gebruikersgegevens op een wettige en correcte manier, waarbij passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens te voorkomen. De behandeling wordt uitgevoerd met behulp van computer- en/of telematicahulpmiddelen, met organisatorische methoden en logica die nauw verband houden met de aangegeven doeleinden.
 2. Naast de eigenaar kan in sommige gevallen toegang worden verleend tot gegevenscategorieën van bevoegde personen die betrokken zijn bij de organisatie van de site (administratief personeel, marketing, commercieel, juridisch, systeembeheerders) en andere externe partijen (externe leveranciers van technische diensten, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus).

VII – WIJZIGINGEN IN DIT DOCUMENT

 1. Dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt. In geval van belangrijke wijzigingen en updates zullen deze aan de gebruikers worden meegedeeld.
 2. Het document is bijgewerkt op 02-05-2020.